Groen dient bezwaar in tegen de sloop van herenhuis uit 1912

24 Juni 2020

Groen dient bezwaar in tegen de sloop van herenhuis uit 1912

"In Blankenberge zijn in de afgelopen jaren al veel te veel historisch waardevolle gebouwen met de grond gelijk gemaakt en vervangen door appartementsgebouwen.

In de De Smet De Naeyerlaan ter hoogte van huisnummer 97 en 99 willen bouwpromotoren 8 nieuwe appartementen bouwen op een plek waar nu een oude statige herenwoning uit 1912 staat in neo-vlaamse renaissancestijl met opvallende trapgevel. Het huis is ontworpen door de Blankenbergse architect Marcel Hoste. We kennen hem ook van Villa Dhondt in de Weststraat en twee villa's in de Rogierlaan. Het pand is door het agentschap onroerend erfgoed opgenomen op de inventarislijst onroerend erfgoed en heeft dus een belangrijke erfgoedwaarde. Samen met een vijftiental andere woningen in de straat die de tand des tijds overleefd hebben zijn ze de stille getuigen van de periode kort voor en na de eerste wereldoorlog. 

"In Blankenberge zijn in de afgelopen jaren al veel te veel historisch waardevolle gebouwen met de grond gelijk gemaakt en vervangen door appartementsgebouwen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het stationsgebouw getekend door (een leerling van) Henry Van De Velde. Het instandhouden van deze oude woningen en beschermde monumenten is een echte toeristische troef die nog meer moet uitgespeeld worden", aldus Nancy Lezaire. 

De argumentatie van de architecten om deze woning te willen afbreken is zo lek als een zeef. Er is binnenin enige renovatie nodig, maar de problemen zijn vrij eenvoudig op te lossen en niet van die aard dat een afbraak onafwendbaar zou zijn. De architecten beschrijven waarom de woning geen erfgoedwaarde zou hebben, maar daarmee schieten ze in hun eigen voeten, want ze beschrijven dat de woning net wel historisch waardevol is. Ze zijn duidelijk ook niet op de hoogte dat gebouwen op de inventarislijst niet moeten voldoen aan de meest strenge normen op vlak van bv. isolatie. 

Verschillende experten  die we  gecontacteerd hebben stellen dat de woning een grote erfgoedwaarde heeft en dat een afbraak zeker niet aan de orde is. 

Rian De Rous vult aan: "In Blankenberge is er reeds een werkgroep bouwkundig erfgoed, maar het is twijfelachtig of deze groep in de afgelopen weken (digitaal) is bijeengekomen en voor dit dossier advies heeft verleend aan het stadsbestuur. Een vraag aan de bevoegde dienst bleef tot op heden onbeantwoord. We vragen aan het stadsbestuur om ernstiger om te springen met het historisch erfgoed in onze stad. We hopen dan ook dat het stadsbestuur inziet dat de argumenten van het architectenbureau ongegrond zijn de sloopvergunning voor dit pand zal weigeren". 

Opvallend is ook dat de gele aanplakborden voor de bekendmaking van de aanvraag van de vergunning dit bijzondere pand niet vermeld is. (Buurt)bewoners worden zo bewust foutief geïnformeerd, want de het andere pand waarop deze aanvraag betrekking heeft hebben niet zo een grote erfgoedwaarde en verkeerd in slechtere staat... We vinden dan ook dat het openbaar onderzoek niet goed is verlopen en dient opnieuw te worden gedaan...

Om onze bezwaren kenbaar te maken hebben we besloten met Groen in Blankenberge-Uitkerke bezwaar in te dienen tegen de sloop van dit pand. Mensen die willen kunnen via [email protected] een modelbezwaarschrift opvragen als zij ook bezwaar willen indienen tegen de afbraak van dit pand. Een bezwaar indienen is gratis. De tijd is wel wat beperkt, want het openbaar onderzoek loopt slechts tot en met vrijdag. Het is niet zo moeilijk en wij zullen hen uitleggen hoe dat moet...

 Dit is het bezwaarschrift dat wij indienen.... 


Geachte,

In het kader van het openbaar onderzoek m.b.t. de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning na de sloop van de bestaande bebouwing  door NV Matexi Projects wensen wij langs deze weg onze bezwaren kenbaar te maken.

Als bezorgde Blankenbergenaren maken we ons ernstig zorgen over de inplanting van een appartementsgebouw waar heden Imposant herenhuis in pure neo-Vlaamse--renaissancestijl, gebouwd in 1912 (gedateerd in cartouche) naar ontwerp van bouwmeester Marcel Hoste (Blankenberge) staat. De rode bakstenen trapgevel met natuursteen voor speklagen, negblokken, omlijsting muuropeningen, erker en rijke ornamentiek en met opschrift in rolwerkcartouche op erker "In vlaanderenland past Vlaamsche Trant" trekt snel de aandacht van menig voorbijganger . Het pand is opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed en is samen met enkele andere gebouwen uit die tijdsperiode beeldbepalend voor (dat deel) van De Smet De Naeyerlaan. Deze gebouwen zijn de stille getuigen van de periode vlak voor de uitbraak van de eerste wereldoorlog en het einde van de Belle Epoque periode. Deze periode was van groot belang in de ontwikkeling van Blankenberge van vissersdorp tot mondaine badplaats. In deze volle expansie past ook de aanleg van de De Smet De Naeyerlaan met een nieuwe route voor de Kusttram en bijbehorende bebouwing.

Persoonlijk zijn we erg verontwaardigd dat enkele van deze laatste getuigen uit die belangrijke periode gesloopt dreigen te worden op een toeristische en historische belangrijke ligging.

We wensen de volgende bezwaren te formuleren:

Het gebouw heeft erfgoedwaarde, en heeft een locuswaarde. Het is een van de vele panden van de hand van Marcel Hoste, die we kennen van talrijke andere gebouwen voor Blankenberge die ook op de inventarislijst met onroerend erfgoed staan .

Restauratie en heropwaardering dragen bij tot een toeristische en historisch belangrijke zone. Verscheidene andere panden uit dezelfde periode in de straat zijn eveneens nog bewaard, en enkele daarvan staan ook op de inventarislijst. Samen zijn ze beeldbepalend voor het uitzicht van de De Smet De Naeyerlaan nu, en geven ze aan hoe de straat er honderd jaar geleden moet hebben uitgezien.

De architecten argumenteren dat de woning weinig erfgoedwaarde heeft onder andere door het ontbreken van tegeltableaus met weelderige motieven, zoals het geval is bij vele andere beschermde monumenten in Blankenberge. Aan deze redenering is kop noch staart te vinden. Dat zou willen zeggen dat heel wat van de gebouwen opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed die al dan niet de status van beschermd monument geen of maar weinig erfgoedwaarde hebben. Met deze uitleg schiet de architect in zijn eigen voeten, want hiermee verklaart hij dat het pand uniek is en er in Blankenberge weinig of geen andere woningen in die stijl zijn bewaard gebleven. Bovendien is de bouwstijl van vele andere gebouwen in Blankenberge waar naar verwezen wordt gebouwd in een andere tijdsperiode. 

Bovendien stellen zij dat het quasi onmogelijk is om dit gebouw te laten voldoen aan de hedendaagse eisen op vlak van energieprestatie. Dit is niet correct, want in het "energiedecreet" worden er door de wetgever uitzonderingen toegestaan:  

Artikel 11.1.4. (30/03/2017- ...)

De Vlaamse Regering kan vrijstellingen of afwijkingen toestaan op de door haar vastgestelde EPB-eisen :
1° voor beschermde monumenten of gebouwen die deel uitmaken van een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht of gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundige erfgoed voor zover de toepassing van bepaalde EPB-eisen hun karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen.

Dat het pand in niet al te beste toestand zou verkeren is ook een weinig gefundeerd argument om het af te breken.  Gebrekkig onderhoud, niet-conforme verwarming of elektriciteit, insijpelend vocht, of het vervangen van enkel door dubbel glas ... zijn vlot verhelpbare problemen. Uit een richtlijn om aanvragen te beoordelen van het Vlaams Agentschap blijkt dat dit niet aanzien wordt als reden om afbraak te verantwoorden. Bovendien vermeld dezelfde richtlijn dat economische belangen (nieuwbouw goedkoper dan verbouwingen) geen geldig argument zijn. 

Eveneens vermeld de richtlijn dat, om sloop te verantwoorden vanwege een slechte staat van een pand, een bouwkundig ingenieur een rapport moet opmaken dat de bouwfysische toestand beschrijft, en dat daaruit moet blijken bij renovatie om de gebreken te verhelpen de erfgoedwaarde in die mate zou schaden dat ze amper nog aanwezig zou zijn. Een dergelijk rapport ontbreekt in het openbaar onderzoek en de toestand van het gebouw is nog in die mate dat dit vermoedelijk niet van toepassing is.

https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2018-09/richtlijn_beoordelen_sloopaanvragen.pdf  

In de huidige bouwplannen wordt er voorzien dat de plannen lopen van de De Smet De Naeyerlaan tot aan de leon Dujardinstraat, alsook de mogelijkheid om dit te combineren met een nieuwbouw op het perceel ter hoogte van nummer 97. Dit geeft de architecten ruim voldoende plaats en mogelijkheden om het bestaande pand te verbouwen en te integreren in een nieuwbouw waarbij minstens de voorgevel bewaard blijft. 

Bovendien is het openbaar onderzoek vrij problematisch verlopen en zijn mensen minstens niet correct geïnformeerd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning vermeld enkel het adres in de L. Dujardinstraat en de De Smet De Naeyerlaan nummer 97. Zij zijn dus niet of onvoldoende geïnformeerd dat dit historisch waardevolle pand ook betrokken is in de aanvraag voor deze sloopvergunning. Dit zowel op de website van Stad Blankenberge als op de aanplakborden ter plaatse. Buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben onvoldoende de kans gekregen om een bezwaarschrift in te dienen... 

https://www.blankenberge.be/File/Download/7670/D7C5B096F2FDEC4ACE706AB3EA881336?fbclid=IwAR2IT1bkFW9Z2vwkGeKImOm4eIvKKf1hKiO0417m2twafiinwmEMVUKIM1o 


Wij hopen dat u onze gemotiveerde bezwaren grondig in overweging zal nemen.